Cases

Her er en række eksempler på konkrete sager vedrørende kopivarer i Danmark og i udlandet


Destruktion af en kopivare købt til privat brug fra en internetbutik uden for EU – Højesteret, maj 2014

I sagen havde en dansk forbruger, til privat brug, købt en kopi af et Rolex-ur via en kinesisk internetbutiks hjemmeside. Uret blev tilbageholdt af de danske toldmyndigheder på vej ind i Danmark. Der var enighed om, at forbrugeren havde købt uret til privat brug, og at forbrugeren ikke selv havde krænket ophavsretsloven eller varemærkeloven.

Retssagen drejede sig derimod om, hvorvidt uret kunne tilbageholdes og destrueres, uden erstatning til forbrugeren, på grundlag af sælgerens ulovlige handling. Den kinesiske internetbutik havde solgt uret erhvervsmæssigt til danskeren og havde derved krænket Rolex’ ophavsret og varemærkeret i Danmark.

Sagen gik hele vejen til højesteret, ligesom EU-retlige spørgsmål undervejs i sagen blev afgjort af EU-Domstolen.

Højesterets dom slog fast, at på det tidspunkt, hvor kopien af Rolex-uret kom ind på dansk område, blev Rolex, som ophavsrets- og varemærkeindehaver, omfattet af den beskyttelse, som følger af toldforordningen. Den kinesiske internetbutik havde dermed krænket Rolex’ ophavsret og varemærkeret i Danmark. Derfor var tilbageholdelsen af uret lovlig, og der kunne ske destruktion af uret uden erstatning til forbrugeren.

Højesterets pressemeddelelse og afgørelse kan læses via dette link.

 


Kopiering af lærebøger – 4 måneders ubetinget fængsel - Retten i Odense, september 2017

Tiltalte havde via sin kopiforretning, i en gerningsperiode på syv måneder, uden rettighedshavernes samtykke, kopieret ophavsretligt beskyttede litterære værker og efterfølgende i erhvervsmæssig øjemed spredt disse blandt almenheden ved videresalg.

Ovenstående var begået mens tiltalte var rettighedsfrakendt for tilsvarende kriminalitet.

Ved straffastsættelsen blev der lagt vægt på tiltaltes tidligere straf, herunder rettighedsfrakendelsen.

Tiltalte blev straffet med fire måneders ubetinget fængsel.

 

 

Anvendelse af falske sodavandsetiketter og falske pantetiketter – 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel – Østre Landsret, januar 2017

Den tiltalte var tiltalt for at anvende falske sodavandsetiketter sammen med falske pantetiketter med henblik på at undgå at betale moms og afgift for samlet 5.325.792 kr.

Retten fandt, at de falske pantetiketter havde været anvendt eller forsøgt anvendt for at skjule over for senere omsætningsled, at der ikke var betalt punktafgifter til SKAT og gebyrer til Dansk Retursystem.

De ægte pantetiketter er beskyttet efter varemærkeloven og ophavsretsloven, og retten fandt det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i overtrædelse af de anførte bestemmelser i varemærke- og ophavsretslovgivningen og forsøg herpå.

Tiltalte blev idømt 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 3.950.00 kr.

Dommen blev anket og efterfølgende stadfæstet i Landsretten.

 


Fremstilling og salg af film- og musikværker – 60 dages betinget fængsel – Retten i Sønderborg – maj 2016

Tiltalte havde, uden samtykke fra rettighedshaverne, fremstillet 6.952 filmværker og 8.507 musikværker og uberettiget spredt eksemplarerne til almenheden ved salg.

Tiltalte blev idømt 60 dages betinget fængsel.

 


Salg af kopimøbler - 1 års betinget fængsel (Tiltalte 1 og Tiltalte 2), ½ års betinget fængsel (Tiltalte 3) – Københavns Byret - september 2015

De tre tiltalte havde via en udenlandsk hjemmeside solgt kopimøbler og kopilamper.

Under sagen havde de tre tiltalte forklaret, at de troede, at man lovligt kunne sælge kopimøbler fra lande, hvor ophavsretten var udløbet.

Det er dog ikke lovligt at sælge kopimøbler fra lande, hvor ophavsretten var udløbet, hvis man samtidig retter sin markedsføring mod Danmark. I sagen fandtes markedsføringen rettet mod Danmark ved, at der var en dansksproget hjemmeside, mulighed for betaling i danske kroner, dansk telefonsupport og levering til døren i Danmark.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at der var tale om alvorlig kriminalitet, som var foregået professionelt og organiseret igennem tre år. To af de tiltalte blev hver idømt 1 års fængsel. Den tredje tiltalte, som spillede en mindre rolle, blev idømt et halvt års fængsel. Alle dommene blev gjort betingede, da der var tale om førstegangstilfælde, og fordi de tiltalte, fra begyndelsen, havde lagt kortene på bordet og samarbejdet med politiet om at oplyse sagen.

686 kopimøbler blev konfiskeret, og de tre tiltalte fik alle frakendt retten til at handle med brugskunst i form af møbler og lamper i to år.

Anklagemyndighedens pressemeddelelse kan læses her.

 

Cardsharing til ikke under 100 brugere – 3 måneders betinget fængsel – Retten i Viborg – februar 2015

Tiltalte1 og Tiltalte 2 var tiltalt for ulovlig deling af tv-koder også kendt, som cardsharing, ved at de, til ikke under 100 brugere, og mod betaling, udbød adgang til tv-pakker fra bl.a. Canal Digital og Viasat.

Sagen kørte som en tilståelsessag, og begge tiltalte fik tre måneders betinget fængselsstraf.

 

Udbud af varemærkeforfalskede produkter - 6 måneders ubetinget fængsel og rettighedsfrakendelse – Østre Landsret – juni 2011

Den omfattende sag vedrørte handel med i alt omkring 18.000 varemærkeforfalskede produkter. Der var rejst tiltale mod to personer, Tiltalte 1 og Tiltalte 2.

Byretten anså krænkelser i relation til ca. 7.000 varemærkeforfalskede produkter, begået før ændringen af varemærkeloven den 1. januar 2009, for omfattet af den dagældende varemærkelovs § 42, stk. 1, 2. pkt. Krænkelser i relation til godt 11.000 varemærkeforfalskede produkter begået efter 1. januar 2009 anså byretten for at være omfattet af straffelovens § 299b, der vedrører krænkelser af særlig grov karakter.

Tiltalte 1 blev af Byretten idømt ubetinget fængsel i 5 måneder for udbud af henholdsvis godt 5.000 og godt 11.000 varemærkeforfalskede produkter. Byretten lagde ved strafudmålingen, foruden omfanget og karakteren af krænkelserne, vægt på Tiltalte 1's centrale rolle og medvirken til at udbyde varerne til salg, og at Tiltalte 1 flere gange tidligere var straffet for overtrædelser af varemærkeloven, ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Tiltalte 2 blev idømt betinget fængsel i 3 måneder for henholdsvis knap 7.000 og godt 4.000 varemærkeforfalskede produkter. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på krænkelsernes antal og karakter.

For begge tiltaltes vedkommende tog byretten hensyn til strafskærpelsen gennemført pr. 1. januar 2009.

Landsretten dømte den 15. juni 2011 de tiltalte i nogenlunde samme omfang som byretten. Dog blev de tiltalte frifundet for godt 600 produkter, udbudt til salg efter 1. januar 2009. Landsretten fandt i modsætning til byretten ikke, at krænkelserne foretaget efter 1. januar 2009 var af en sådan karakter, at de kunne anses for omfattet af straffelovens § 299b. Landsretten stadfæstede dommen mod Tiltalte 2, men skærpede strafudmålingen for Tiltalte 1 til 6 måneders ubetinget fængsel.

Såvel by- som landsret frakendte Tiltalte 1 retten til at sælge varer på markedspladser og lignende steder i 2 år. Der var ikke hjemmel til at frakende Tiltalte 1 retten til generelt at drive handelsvirksomhed med varer, der er beskyttede af immaterialretligheder.

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, U 2011.2839 Ø.

Handel med tøjfigurer – 1 års betinget fængsel - Vestre Landsret – November 2009

Tiltale var rejst mod en 67 årig forretningsmand og hans anpartsselskab for i 2004-2006 at have importeret ca. 139.000 kopier af tøjfigurer med henblik på salg og af disse at have solgt ca. 87.000.

De importerede figurer havde ifølge tiltalen en værdi som originale eksemplarer på ca. 10,5 mio. kr. Efter tiltalen var ophavsretsloven og varemærkeloven overtrådt, og straffelovens § 299 b – om blandt andet ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter med en strafferamme på fængsel indtil 6 år – var også overtrådt for perioden fra 1. juli 2004, hvor denne bestemmelse trådte i kraft. 

Retten i Horsens idømte tiltalte en straf på betinget fængsel i 10 måneder med vilkår om samfundstjeneste i 180 timer. Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 200.000 kr.

Dommen blev anket af anklagemyndigheden.

Ved ankedommen blev tiltalte og hans selskab dømt i videre omfang end ved byretten. Landsretten idømte tiltalte en straf på betinget fængsel i 1 år med vilkår om samfundstjeneste i 240 timer.

Landsretten udtalte om strafudmålingen: ”Efter sagens karakter og omfang forhøjes straffen for så vidt angår (tiltalte) til fængsel i 1 år. Det klare udgangspunkt ved ophavsretskrænkelser af en karakter og et omfang som i den foreliggende sag er idømmelse af en ubetinget frihedsstraf. Under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder hans alder og helbredsmæssige forhold, og at han efter det oplyste i betydeligt omfang har medvirket til sagens opklaring samt henset til den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om udførelse af 240 timers samfundstjeneste på vilkår som nedenfor bestemt.”

Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 300.000 kr. Hverken byretten eller landsretten fulgte anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte skulle frakendes retten til at drive handelsvirksomhed med blandt andet ophavsretsbeskyttede varer.

I sagen var der afsagt kendelse om, at der ikke skulle afholdes syn og skøn.

Kilde: Dommen er trykt i Tidsskrift for Kriminalret 2010 side 118.