Spørgsmål og FAQ

FAQ

Her kan du finde de mest almindelige spørgsmål om kopivarer og læse svarene.

Generelle spørgsmål

Det er ikke altid let at adskille en kopivare fra originalen. Her er nogle spørgsmål du kan overveje for at undgå at købe kopivarer:
 • Er prisen mistænkelig lav?
 • Er kvaliteten dårlig, f.eks. ujævne sømme i tekstiler og læder?
 • Lugter varen af lim, plastic eller kemikalier?
 • Er emballage, tekst og billeder af dårlig kvalitet?
 • Er salgsstedet usædvanligt ift. varens image?

...og husk: Hvis det lyder for godt til at være sandt, så det det nok også!

Hvis du stadig er i tvivl, kan du prøve at søge oplysning på originalproducentens hjemmeside eller kontakte originalproducenten.

Du kan læse mere under ”Er varen en kopi?”

Kopiering/forfalskning af varer krænker som udgangspunkt den person eller virksomhed, som har rettigheden til at producere og markedsføre det ægte produkt.

Handlen med kopivarer mindsker dog samtidig incitamentet til innovation og videreudvikling. Det påvirker væksten og samfundsøkonomien negativt. Det er nemlig væsentligt for samfundsøkonomien, at kreativitet og innovation tilskyndes så meget som muligt – herunder ved at beskytte ægte produkter og bekæmpe kopivarer. Handlen med kopivarer koster desuden arbejdsplader og mistede indtægter til statskassen i form af skatter og afgifter. 

Hertil kommer, at kopivarer ofte indebærer sundheds- og sikkerhedsmæssige risici for forbrugerne. Kopivarer kan desuden svække forbrugernes tillid til de ægte produkter.

Endelig er det veldokumenteret, af Europol, EUIPO Observatoriet og andre, at handlen med kopivarer i vidt omfang udgør organiseret kriminalitet - eller er med til at finansiere organiseret kriminalitet som f.eks. handlen med våben, mennesker og narko og sågar terror.

Se 6 gode grunde til at vælge ægte varer.

Det er ulovligt at købe kopivarer på internettet fra udlandet, hvis købet sker for at bruge eller videresælge varerne erhvervsmæssigt. Det gælder uanset om varerne er købt i et EU-land eller i et land uden for EU. Det er også uden betydning, om det var lovligt at producere, markedsføre eller købe varerne i det pågældende land.

Vurderingen af om købet er sket til privat eller erhvervsmæssig brug, er ikke afhængig af køberens egen subjektive opfattelse. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra sagens faktiske omstændigheder. I sidste ende vil det være domstolene, der kan træffe endelig afgørelse af.

Hvis du køber kopivarer over nettet til privat brug, har du ikke selv gjort noget ulovligt. Men du risikerer, at toldmyndighederne tilbageholder kopivarerne, da det er ulovligt for sælgeren at sælge kopivarer erhvervsmæssigt. Sælgerens ulovlige salg til dig kan få den konsekvens, at dine kopivarer ikke kommer frem til dig, da toldmyndighederne tilbageholder kopivarer på vegne af dem, som ejer rettighederne.

I nogen lande er der ikke den samme ophavsretlige beskyttelse af møbler som i Danmark. Det betyder, at kopimøbler lovligt kan fremstilles i disse lande. Hvis du køber en kopi af et møbel over internettet fra et af disse lande, skal du være opmærksom på, at du ikke må videresælge varen. Det gælder også, selvom du oprindeligt købte varen til privat brug. Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

I relation til lægemidler henvises til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor der er information om privates indførsel af medicin.

Se 6 gode grunde til at købe ægte varer.

Toldstyrelsen kan tilbageholde varer sendt fra et land udenfor EU, som de mistænker for at være kopivarer, uanset varens værdi. 

Hvis en rettighedshaver har bedt Toldstyrelsen om at tilbageholde varer, der krænker hans rettigheder, kan Toldstyrelsen tilbageholde formodede kopier af rettighedshaverens produkter eller varemærker. Når der er sket tilbageholdelse af formodede kopivarer, sendes sagen videre til rettighedshaveren. Rettighedshaveren tager herefter stilling til, om de mener, at varen udgør en krænkelse af deres rettigheder, og om de vil forfølge sagen.

Læs mere om Toldstyrelsens indgriben over for kopivarer.

Hvis du erklærer dig enig i, at der er tale om en kopivare, vil varen blive destrueret. Det gælder også selvom dit eget køb af kopivaren ikke var ulovligt, fordi du købte den til privat brug. Destruktionen sker i det tilfælde på grund af sælgerens ulovlige (erhvervsmæssige) salg af kopivaren.

Hvis du erklærer dig uenig i, at varen er en kopivare, risikerer du at rettighedshaveren anlægger retssag imod dig med påstand om at varen er en kopi, som skal destrueres. En retssag kan samtidig resultere i, at du skal betale sagsomkostninger.

Hvis retten afgør, at dit køb skete erhvervsmæssigt, kan du desuden blive dømt til at betale erstatning, vederlag og godtgørelse for ikke-økonomisk skade – ligesom du også kan ifalde bødestraf. I sager hvor anklagemyndigheden fører retssagen imod dig, er straffen bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen kan dog stige til 6 års fængsel ved særligt grove overtrædelser. Bøde gives kun ved mindre grove overtrædelser.

Indførsel og handel med forfalskede lægemidler straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder, medmindre anden lovgivning fastsætter højere straf.

Det vil ikke være ulovligt at beholde produktet, men anvendelse bør ske med forsigtighed, da kopivarer kan være farlige for din sundhed og sikkerhed.

Hvis varen er beskyttet af ophavsretten, f.eks. et møbel, vil det være ulovligt at videresælge varen.

Læs mere om hvad du kan gøre under ”Har du købt en kopi?" her på hjemmesiden.

Få tips til, hvordan du undgår at købe kopivarer i butikker og webbutikker

Sig altid nej til kopivarer og hjælp myndighederne med at udbrede budskaberne på denne hjemmeside:

 • at kopivarer kan være farlige for din sundhed og sikkerhed
 • at erhvervsmæssigt salg af kopivarer er ulovligt. Ved køb af kopivarer handler du derfor i udgangspunktet med en kriminel, som opnår en ulovlig fortjeneste. Du risikerer endda at støtte kriminelle organisationer, som også handler med eksempelvis våben, narkotika og mennesker.
 • at kopivarer er samfundsskadelige og koster tabte arbejdspladser

Er du kommet til at købe en kopivarer, kan du desuden hjælpe ved at: 

 • videregive information om kopivaren til originalproducenten. Originalproducenten kan medvirke til at få stoppet kopisten. Du kan hjælpe ved at oplyse originalproducenten om kopivaren - og ved f.eks. at medsende fotos af annoncen og det købte kopiprodukt. Det gør det lettere for originalproducenten at undgå kopiering i fremtiden. På den måde yder du et vigtigt bidrag i kampen mod kopivarer.
 • Drejer det sig om ulovlig/forfalsket medicin, kan du informere Lægemiddelstyrelsen.
 • Drejer det sig om andre farlige produkter, f.eks. elektriske artikler, kan du informere Sikkerhedsstyrelsen.

I Danmark er det ikke ulovligt, som at købe kopivarer til privat brug. I nogle EU-lande er det derimod ulovligt at købe og besidde kopivarer også til privat brug. Her kan forbrugere risikere bødestraf. Køb på rejser.

Uanset om det er lovligt eller ej, må det kraftigt frarådes at købe kopivarer. Se 6 gode grunde til at købe ægte varer.

Det er som udgangspunkt ulovligt at parallelimportere immaterialretligt beskyttede produkter erhvervsmæssigt fra lande udenfor EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der udgøres af EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein).

Det er derimod som udgangspunkt lovligt at parallelimportere ægte produkter til privat brug. Importen kan dog have told- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en generel vejledning for privates indførsel af medicin. På Toldstyrelsens hjemmeside findes en række vejledninger om told- og afgifter, hvis du som borger vil indføre varer til Danmark.

Toldstyrelsens kontrol

Hvis Toldstyrelsen, ved kontrol af rejsende eller postpakker mv. fra lande udenfor EU, får mistanke om, at der sker indførsel af kopivarer, vil varerne blive tilbageholdt. Toldstyrelsen retter derefter henvendelse til rettighedshaver for at få fastslået, om der er tale om en kopivare. Sagsbehandlingen er nærmere beskrevet i Vejledning om Toldstyrelsens sagsbehandling her på hjemmesiden.

Nej. Ifølge den EU-lovgivning, som toldmyndigheden arbejder på grundlag af, skal toldmyndigheden tilbageholde varer, som de mistænker krænker varemærkerettigheder, designrettigheder, patentrettigheder, ophavsrettigheder mv.

Toldmyndighederne retter derefter henvendelse til den relevante rettighedshaver for at få fastslået, om der er tale om en kopivare/krænkelse. Hvis du erklærer dig uenig i, at varen er en kopi, risikerer du en retssag anlagt af rettighedshaver. Her vil domstolene afgøre endeligt, om der er tale om en krænkelse - og om varen derfor skal destrueres.

Toldmyndighedens tilbageholdelse af mulige kopivarer kan f.eks. være baseret på varens fremtoning, oprindelse, eller på grundlag af oplysninger fra den rettighedshaver, der har rettigheden til det ægte produkt.

Toldstyrelsen kontrollerer kopivarer de steder, som også udgør EU's ydre grænse. Det betyder, at i Danmark kontrolles import fra lande udenfor EU samt rejsende i havne og lufthavne, som kommer fra lande udenfor EU.

Ifølge de EU-regler, der gælder på området, griber Toldstyrelsen ikke ind overfor indførsel af kopivarer, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

 • varerne indføres af en rejsende i dennes personlige bagage
 • varerne har ikke erhvervsmæssig karakter. Det vil sige, at der skal være tale om varer til privat brug. Toldmyndighederne er ikke nødvendigvis enig i din egen vurdering.
 • værdien af varerne må ikke overstige 430 € (3.250 kr.). Hvis du er ankommet fra et ikke-EU land, via et andet EU-land, og herfra er indrejst til Danmark, skal du være opmærksom på, at værdigrænsen er 300 Euro (2.250 kr.).

Ulovlig medicin

Der kan være alvorlige sundhedsfarer ved at bruge medicin, der er købt uden for den legale forsyningskæde. Ulovlig medicin kan medføre meget alvorlige bivirkninger og i værste fald dødsfald. Medicinen er fremstillet, opbevaret og solgt uden for myndighedernes kontrol, og er ofte i en anden styrke eller indeholder andre stoffer end dem, der fremgår af pakningen. For eksempel er der fundet rottegift og maling i ulovlig medicin. Du kan også risikere, at medicinen slet ikke indeholder aktive stoffer overhovedet.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer derfor alle forbrugere til at passe på sig selv ved kun at købe medicin på internettet gennem de apoteker eller butikker, som Lægemiddelstyrelsen eller en anden lægemiddelmyndighed i EU har givet tilladelse til at sælge medicin på nettet.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du se lister over de virksomheder, som ud over apotekerne og deres håndkøbsudsalg, har tilladelse til at sælge medicin til forbrugere:

Salg af medicin på internettet:
Apoteker der lovligt sælger medicin på nettet
Godkendte detailforhandlere der sælger medicin til mennesker på nettet
Godkendte detailforhandlere der sælger medicin til dyr på nettet

De netapoteker eller butikker, som Lægemiddelstyrelsen eller en anden lægemiddelmyndighed i EU har givet tilladelse til at sælge medicin på nettet, kan du kende på EU’s grønne og blå logo.

 

Du skal kigge efter det grønne EU-logo, hvis du skal købe medicin til mennesker. Skal du derimod købe medicin til dyr, skal du kigge efter det blå EU-logo.

Det grønne og blå EU-logo betyder nemlig, at netbutikken er godkendt af en lægemiddelmyndighed, og logoet skal fremgå af alle netbutikker i EU, der har tilladelse til at sælge medicin til henholdsvis mennesker og dyr.Vær også opmærksom på, at det ikke er lovligt at få tilsendt medicin til Danmark fra lande udenfor EU/EØS. Forhandlere, som sælger medicin ulovligt, sender i mange tilfælde medicinen fra netop lande udenfor EU/EØS, selvom det ikke umiddelbart er til at se på forhandlerens hjemmeside.

For yderligere oplysninger vedrørende ulovlig medicin henvises til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Der sker forfalskning og ulovlig forhandling af rigtig mange forskellige typer medicin - alt fra potensmidler og slankeprodukter til antibiotika og kræftmedicin.

Der er i enkelte tilfælde foretaget tilbagekaldelser af medicin fra den legale forsyningskæde i Danmark på grund af risiko for forfalskning. Disse tilbagekaldelser er foretaget af sikkerhedshensyn.

På ulovlige hjemmesider, som ikke har tilladelse til at sælge medicin, er der desværre mange eksempler på, at der sælges forfalsket og ulovlig medicin.

Digital kopiering og ophavsret

15 FAQs om ophavsret for forbrugere
De ofte stillede spørgsmål om ophavsret for forbrugere informerer om, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er, når man bruger ophavsretligt beskyttet indhold, fx såsom musik eller film, på internettet.

Få fx svar på spørgsmål som: "Er det tilladt for mig at bruge ophavsretsbeskyttet musik som et soundtrack til en hjemmevideo, som jeg selv laver og ønsker at uploade på en videoplatform?" eller "Krænker jeg ophavsrettigheder, hvis jeg ser en film ved hjælp af streaming i stedet for at downloade filmen fra internettet?".

15 FAQs om ophavsret for lærere
De ofte stillede spørgsmål om ophavsret for lærere informerer lærere og studerende om brug af ophavsretsbeskyttet indhold i forbindelse med uddannelse. Den informerer også lærere og studerende om de muligheder, ophavsretsbeskyttelse kan have for dem som potentielle skabere af værker.

Få fx svar på spørgsmål som: "Må lærere tage fotokopier eller scanne sider fra bøger eller aviser til deres elever?" eller "På hvilke betingelser kan lærere vise film i klassen eller i skolen generelt?".

Spørgsmålene er stillet af repræsentanter for forbrugerinteresser. Nationale ophavsretseksperter fra EU-landene har givet deres bud på et svar. Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder har koordineret FAQ-svarene.

Nej. Det er nemlig et krav i ophavsretsloven, at den musik du kopierer, skal være lovlig. Det betyder, at du kun må downloade eller streame musik til personlig brug, hvis det, du kopierer fra, er lagt lovligt ud på f.eks. internettet – altså hvis den pågældende musik er stillet til rådighed med rettighedshavernes samtykke.

Det er ikke afgørende, hvilken computer du downloader eller streamer på. Det afgørende er, at det, du downloader eller streamer, er lagt på internettet med rettighedshavers samtykke. Det betyder, at du ud over at downloade eller streame fra din egen computer også må downloade eller streame på f.eks. skolens eller arbejdspladsens computer, så længe der er tale om download eller streaming af lovligt materiale til personlig brug for dig eller din husstand.

Hvis du downloader musik eller film, og gemmer på din harddisk, vil det være nødvendigt at slette sådanne musik- eller filmfiler fra harddisken, hvis computeren skal overtages af f.eks. andre kollegaer på arbejdspladsen eller andre elever på skolen. Det skyldes, at det ikke er lovligt at give en digital kopi af en musik-cd eller dvd-film til nogen uden for din husstand.

Det er ikke tilladt at tage en digital kopi af et computerspil, medmindre rettighedshaverne har givet samtykke hertil - enten ved at tillade kopiering helt generelt eller ved at give mere specifikke og konkrete tilladelser. Det er dog altid tilladt at tage en sikkerhedskopi af et computerspil, ligesom du må tage en kopi, hvis det er nødvendigt for at kunne benytte spillet.

Nej, du må ikke tage en digital kopi af en cd eller en dvd, du har lånt eller lejet.

Nej, det er ikke tilladt at benytte sig af erhvervsmæssige kopibutikker til fremstilling af kopier af f.eks. lærebøger. Du må dog stadig gerne kopiere en artikel eller en bog på f.eks. biblioteket.

Læs mere om kopiering af bøger under ”særlige områder”

Ophavsretten gælder også på internettet. Det betyder, at du ikke frit må kopiere andres ophavsretligt beskyttede materiale, blot fordi det er tilgængeligt på en hjemmeside. Digital kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale fra internettet må kun ske til personlig brug for dig eller din husstand.

Derudover er kopiering kun tilladt, hvis du har indgået en aftale med rettighedshaveren, eller hvis det fremgår af hjemmesiden, at kopiering er tilladt.

Ifølge ophavsretsloven varer ophavsretten til et værk (musik, litteratur, film, billeder m.v.) indtil 70 år efter ophavsmanden død.

For udøvende kunstnere, som f.eks. musikere, skuespillere m.fl., samt pladeselskaber og radio og tv-virksomheder gælder ophavsretten indtil 50 år efter udgivelsen eller udsendelsen.

Efter dette tidspunkt kan man benytte værket uden at skulle indhente tilladelse hos ophavsmanden eller de øvrige rettighedshavere eller betale for brugen.

 • Vidste du?

  At kriminelle opkøber domænenavne, som bliver ledige til genregistrering, og bruger hjemmesiderne til at tiltrække trafik til nye netbutikker, som sælger kopivarer.

  Læs mere her

 • At handlen med kopivarer betyder enorme indtægtstab for de innovative virksomheder – og knap 5000 tabte arbejdspladser i Danmark om året.

  Læs mere her

Spørgsmål

Fandt du svaret på dit spørgsmål om kopivarer? Hvis ikke, er der måske hjælp at hente et andet sted.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk er der masser af information og gode råd. Her kan du også søge svar på dit spørgsmål om kopivarer.

”Nethandel #heltsikkert”, som 12 myndigheder står bag, kan du læse mere om, hvordan du handler sikkert på nettet.

Hotline om kopivarer

Du kan også kontakte Hotline om kopivarer hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Her kan du få information og vejleding om kopivarer.

Gæt engang

Må du tage en digital kopi af en cd, du har lånt med hjem fra biblioteket?