Om siden

Om os

Her kan du læse, hvem der står bag hjemmesiden jegvælgerægte.dk

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

Hjemmesiden drives af Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som blev etableret i 2008.

Det overordnede formål med netværket er at styrke myndighedernes samarbejde om bekæmpelse af IPR-kriminalitet, herunder handel med kopivarer og ulovlig streaming af musik og film. Netværket har implementeret en lang række tiltag, som bl.a. omfatter skærpelsen af strafferammerne til op til 6 års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet.

Netværket samarbejder i det daglige tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet. Arbejdet sker på grundlag af et kommissiorium. Du kan læse mere om netværkets mange resultater i netværkets årsrapporter. Tiltagene omfatter for eksempel samarbejde om håndhævelsesaktioner, fælles forbruger-oplysningskampager og en løbende struktureret dialog med repræsentanter fra interesseorganisationer.

Læs en kort beskrivelse af de enkelte myndigheder i netværket.

Netværket blev oprettet på baggrund af anbefalingen herom i en omfattende tværministeriel arbejdsgrupperapport fra 2008.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket.


Tak!

Netværket ønsker at rette en stor tak til den norske IPR-myndighed, Patentstyret, som har ladet os benytte materiale fra deres hjemmeside www.velgekte.no.

Netværket ønsker også at rette en stor tak til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som har finansieret hjemmesiden.

Netværket

Her kan du læse en kort beskrivelse af de enkelte myndigheder i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

Hvem udgør ministeriernes netværk mod IPR-krænkelser

Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsen udsteder rettigheder til varemærker, designs, patenter og brugsmodeller og tilbyder en række erhvervsservices. Styrelsen varetager også det lovforberedende og politiske arbejde på nationalt og internationalt plan inden for styrelsens rettighedsområder.

Styrelsen beskæftiger sig i stigende omfang med bekæmpelse af kopivarer. Styrelsen varetager f.eks. sekretariatsfunktionen for Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser. Styrelsen driver også Hotline om kopivarer, som yder vejledning til forbrugere og virksomheder om bekæmpelse af kopivarer. Styrelsen repræsenterer desuden de danske myndigheder i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og deltager i 4 ud af Observatoriets 5 arbejdsgrupper. Styrelsen deltager endvidere i en række internationale projekter, som omfatter vejledning og undervisning i bekæmpelse af kopivarer.

Læs mere om Patent- og Varemærkestyrelsen på deres hjemmeside.

National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet er en landsdækkende politikreds, der blev oprettet den 1. januar 2022 til styrkelse af indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet.

Efterforskning og strafforfølgning i sager om IPR-kriminalitet behandles af NSK, hvilket betyder, at landets øvrige politikredse ved modtagelse af en anmeldelse om IPR-kriminalitet videregiver denne til NSK, hvorefter den behandles af Center for Økonomisk Kriminalitet i sektionen for rettighedsbeskyttelse. Herved opnås et nationalt overblik over kriminalitetsområdets omfang og udbredelse.

Læs mere om NSK på politiets hjemmeside.

Toldstyrelsens opgave er, som en del af den nye skatteforvaltning,  at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det vores ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer.

Som styrelse sikrer vi korrekt toldafregning til EU gennem en effektiv kontrolindsats og digitale services, der gør det let for virksomheder og borgere at betale den korrekte told. I samarbejde med andre myndigheder arbejder vi for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virksomheder mod farlige eller samfundsskadelige varer som f.eks. kopivarer, våben og narko.

Dette kræver en stærk koordinering og høj faglighed af hinanden både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internationalt.

Læs om Toldstyrelsen på toldst.dk

Læs om kopivarer på skat.dk

Kulturministeriet er ressortmyndigheden for ophavsret og er derfor en vigtig aktør i spørgsmål om ulovlig kopiering og ulovlig streaming. Kulturministeriet har et tæt samarbejde med de relevante interessenter på området, hvor et fokuspunkt blandt andet er indgåelseaf frivillige aftaler mellem aktørerne fra internettets værdikæde med det formål at bidrage til udviklingen af et mere lovligt internet.

Ministeriet administrerer ophavsretsloven, hvilket blandt andet sker ved udarbejdelse af ny lovgivning og godkendelse af kollektive forvaltningsorganisationer såsom fx Copydan og Gramex, herunder i forbindelse med håndteringen af aftalelicenssystemet.

Endelig arbejder Kulturministeriet sammen med andre lande i forbindelse med bekæmpelse af IPR-krænkelser, herunder ved deltagelse i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, hvor ministeriet deltager i arbejdsgruppen IP in a Digital World.

Læs mere om Kulturministeriet på deres hjemmeside.

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder: Politiområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.

Læs mere om Rigspolitiet på Politiets hjemmeside.

Lægemiddelstyrelsen (tidligere Sundhedsstyrelsen) hører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Styrelsen varetager blandt andet opgaver i relation til godkendelse af lægemidler og lægemiddelvirksomheder samt overvågning af sikkerheden ved medicinsk udstyr.

Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at forbrugerne har adgang til sikre og effektive sundhedsprodukter, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, og at produkterne bliver brugt rigtigt.

Lægemiddelstyrelsen behandler sager om ulovligt salg og markedsføring af lægemidler, herunder forfalskede lægemidler. En stor del af denne type sager vedrører salg og markedsføring af lægemidler på internettet. Udover at behandle konkrete sager arbejder Lægemiddelstyrelsen også med oplysning om reglerne for og risikoen ved at købe lægemidler via internettet.

Læs mere om Lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside.

Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet. Styrelsen sikrer også, at reglerne bliver efterlevet gennem kontrol med fødevarer, veterinære forhold og kødkontrollen på landets slagterier. Fødevarestyrelsens kontroller inkluderer efterlevelse af EU-forordningerne om geografiske indikatorer på fødevareområdet. Fødevarestyrelsen behandler også danske ansøgninger om registrering af geografiske indikatorer.

Fødevarestyrelsen er også koordinator for den danske deltagelse i den tilbagevendende ”Operation Opson”, som er en international aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer og koordineret af Interpol og Europol.

Læs om fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsen har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark inden for en lang række produkter og installationer. Styrelsens mission er at skabe konkurrencedygtige rammevilkår og sikre markedet inden for styrelsens myndighedsområde, således at det bliver attraktivt at drive virksomhed samt et trygt sted at være forbruger. Sikkerhedsstyrelsen arbejder med risikobaseret overvågning, regulering og brugerinvolvering til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere. Styrelsen foretager kontrol gennem opsøgende markedskontrol, projekter vedrørende udvalgte varegrupper og efter henvendelser fra forbrugere eller pressen.

Læs mere om sikkerhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsen håndhæver konkurrenceloven og arbejder på at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor. På forbrugerområdet håndhæver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lovgivningen på området og understøtter rammerne for samspillet mellem forbrugere og virksomheder med det formål at skabe gode forbrugerforhold og velfungerende markeder. Styrelsen bidrager til udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering, behandler klagesager, analyserer markedsforhold samt formidler forbrugerinformation til forbrugere og erhvervsdrivende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, og styrelsen er desuden sekretariat for bl.a. Stormrådet og Forbrugerombudsmanden

Læs mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på deres hjemmeside.

Forbruger Europa er Europa-Kommissionens forbrugercenter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forbruger Europa er det danske center i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper europæiske forbrugere i relation til køb af varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne i EU, Island og Norge. Netværket består af et forbrugercenter i hvert EU-land samt Island og Norge. Netværkets vejledning og assistance i klagesager er gratis.

Læs mere om Forbruger Europa på deres hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsen arbejder for at skabe vækst gennem effektiv regulering, gode digitale løsninger, god adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier og internationalt samarbejde.

Erhvervsstyrelsen varetager en række områder, der relaterer sig til forvaltningen af internettet. Styrelsen forvalter således Domænenavnsloven og fører tilsyn med administratoren af det danske topdomænenavn ”.dk”. Derudover deltager styrelsen i det internationale samarbejde om domænenavnsadministration i ICANN. Et væsentligt element i administrationen af domænenavne er at registrere korrekte data om, hvem som har registreret et domænenavn.

Erhvervsstyrelsen har som uafhængig telemyndighed ansvar for konkurrenceregulering af telesektoren i Danmark. Den øvrige administration af telelovgivningen varetages af Energistyrelsen. Telereguleringen har stor betydning for udbydere og brugere af bredbånds- og kommunikationstjenester i Danmark.

Styrelsen bidrager herudover, i tæt samarbejde med andre myndigheder, til arbejdet relateret til e-handelslovens regler om ansvar for internetmellemmænd og principper for ”Notice and Action”-procedurer.”

Læs mere om Erhvervsstyrelsen på deres hjemmeside.

 

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådet bistår i den sammenhæng også virksomheder, som oplever problemer med piratkopiering og varemærkeforfalskning på eksportmarkederne.

Udenrigsministeriet arbejder på globalt plan for at modvirke piratkopiering og varemærkeforfalskning. Indsatsen foregår gennem internationale organisationer, bl.a. EU, FN og WTO, men også på bilateralt plan. Udenrigsministeriets arbejde på området sker i tæt samarbejde med ressortmyndighederne for de forskellige typer af IP-rettigheder.

Læs mere om Eksportrådet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Initiativer mod kopivarer og online krænkelser

Her kan du læse om udvalgte danske tiltag på området.

Årsrapporter om arbejdet i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser blev etableret i 2008 på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppe-rapport fra samme år, som indeholdt anbefalinger om en lang række tiltag til bekæmpelse af kopivarer/piratkopiering.

Arbejdsgruppen var nedsat af den daværende økonomi- og erhvervsminister. Rapporten er tilgængelig her. Et engelsk summary af rapporten kan findes her. Rapporten indeholdt også et bilag, hvor den daværende retspraksis og myndighedernes kompetencer og samarbejde nationalt og internationalt er beskrevet.

Rapporten udstak retningen for den væsentlige styrkelse af indsatsen imod piratkopiering, som skete de følgende år. Stort set samtlige initiativer i rapporten var implementeret inden udgangen af 2011. Blandt de væsentligste tiltag kan f.eks. nævnes:

  • Skærpelse af strafferammerne til op til 6-års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet
  • Etablering af en informationshjemmeside (siden erstattet af jegvælgerægte.dk)
  • Etableringen af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som samarbejder tæt om at bekæmpe IPR-kriminalitet

Tiltagene i rapporten fra 2008 var dog kun begyndelsen for den styrkede indsats imod IPR-kriminalitet. Ministeriernes Netværk om Piratkopiering, som i dag består af 11 myndigheder, koordinerer og samarbejder i det daglige tæt om fortsat at styrke bekæmpelsen af IPR-kriminalitet. Netværkets mange tiltag er nærmere beskrevet i årsrapporterne ovenfor.

Kontakt

Jegvælgerægte.dk er drevet at Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser.

Kontaktoplysninger

Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket. 

Hvis du har spørgsmål om netværket eller hjemmesiden, kan du kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen pr. e-mail pvs@dkpto.dk eller pr. telefon 43 50 80 00. Kontaktpersonen er sektionschef Barbara Suhr-Jessen.