Hvad er lovligt og ulovligt?

Hvor går grænsen?

Det er ulovligt at handle med kopivarer erhvervsmæssigt. Derimod er det som udgangspunkt lovligt at købe kopivarer til privat brug – men der er gode grunde til at undgå kopivarer!

printUdskriv
Privat brug eller erhvervsmæssig brug

Det er ulovligt at handle med kopivarer erhvervsmæssigt. 

Når du køber kopivarer til privat brug, har du ikke gjort noget ulovligt. Men du risikerer, at toldmyndighederne tilbageholder dine kopivarer, da det er ulovligt for sælgeren at sælge kopivarer. Sælgerens ulovlige salg til dig kan få den konsekvens, at du ikke får udleveret dine kopivarer. Toldmyndighederne kan nemlig tilbageholde varerne på vegne af dem, som ejer rettighederne.

Det er derfor ikke ulovligt, hvis du køber en kopitaske og alene bruger den privat. Vurderingen af om købet er sket til privat eller erhvervsmæssig brug, afgøres dog ikke af din egen subjektive opfattelse. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra sagens faktiske omstændigheder. I sidste ende vil det være domstolene, der kan træffe endelig afgørelse om spørgsmålet.

For værker beskyttet af ophavsretten er det ulovligt at fremstille eksemplarer af værket erhvervsmæssigt, og det er også ulovligt at gøre eksemplarer tilgængelige for almenheden. I ophavsretsloven er området for den lovlige, private brug dog særligt begrænset i forhold til digitale værker. Der er mere information om de specielle regler for ophavsret på Kulturministeriets hjemmeside.

Varer der tilbageholdes af toldmyndighederne

Ved køb af kopivarer, som sendes fra et land uden for EU, er det vigtigt at være opmærksom på, at rettighedshaver kan kræve kopivarer destrueret efter, de er tilbageholdt af toldmyndighederne ved EU’s ydre grænse. Det gælder også i tilfælde, hvor en forbruger har købt kopivaren til privat brug. Destruktionen vil her ske på basis af sælgerens erhvervsmæssige og ulovlige salg af kopivaren.

Hvis en rettighedshaver har anmodet Toldstyrelsen om at undersøge varer, der kan krænke hans rettigheder, holder Toldstyrelsen et særligt øje med formodede kopivarer af det pågældende mærke. Toldstyrelsen sender sagerne videre til rettighedshaveren, hvis Toldstyrelsen finder varer, som de mistænker for at være kopivarer. Hvis rettighedshaver vurderer, at der er tale om kopivarer, er det op til rettighedshaver at forfølge sagen.

Hvis rettighedshaver vælger at forfølge sagen, er det som næste skridt relevant at afgøre, om der er tale om en erhvervsmæssig import. Erhvervsmæssig import af kopivarer er ulovligt og kan straffes med bøde eller fængsel, civile krav om erstatning og vederlag mm. samt destruktion. Reglerne om de forskellige sanktioner er beskrevet nærmere i afsnittet om konsekvens ved køb og salg af kopivarer.

I sidste ende er det domstolene, som afgør, om importen må anses for erhvervsmæssig ud fra sagens faktiske omstændigheder. Antallet af købte varer kan indgå i denne vurdering, men det er ikke nødvendigvis udslagsgivende.

Det er også domstolene, som i sidste ende afgør, hvad der efterfølgende skal ske med de pågældende varer, herunder om de skal destrueres, og hvem der skal betale for det. Hvis en forbruger har købt kopivarer over nettet, til privat brug, vil konsekvensen som hovedregel være, at kopivarerne destrueres. 

Læs mere om Toldstyrelsens sagsbehandling her.

Se 6 gode grunde til at købe ægte varer.

 

Var Informationen nyttig?


Konsekvenser ved køb og salg af kopivarer

Selvom det ikke er ulovligt at købe kopivarer til privat brug, risikerer du, at dine varer bliver tilbageholdt og destrueret af Toldstyrelsen. Hvis du handler med kopivarer erhvervsmæssigt, løber du en langt højere risiko, hvor bl.a. straf og erstatning kan være blandt konsekvenserne.

printUdskriv
Destruktion kan ske, også selvom du køber til privat brug

Der kan ske destruktion af kopivarer, som er tilbageholdt af Toldstyrelsen ved indførsel fra et land uden for EU, uanset om du lovligt har købt kopivaren til privat brug. Rettighedshaverne kan i de tilfælde kræve destruktion på grund af sælgerens erhvervsmæssige og ulovlige salg af kopivarer.

Et eksempel herpå er ”Rolex-sagen” (Højesteretssag 361/2011), hvor en dansk forbruger havde købt en kopi af et Rolex-ur fra en kinesisk internetbutik. Uret blev tilbageholdt af de danske toldmyndigheder, og selvom forbrugeren havde købt kopiuret til privat brug, blev uret efterfølgende destrueret, uden erstatning til forbrugeren, på grund af internetbutikkens ulovlige erhvervsmæssige salg.

Erstatning

Hvis du handler med kopivarer erhvervsmæssigt, kan du blive dømt til at betale erstatning til rettighedshaveren. Erstatningen fastsættes som udgangspunkt til det tab, som den krænkede rettighedshaver har lidt, men kan også omfatte et rimeligt vederlag for den uberettigede benyttelse og godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Straf

Hvis du handler med kopivarer erhvervsmæssigt, kan du blive idømt en bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Straffen kan stige til 6 års fængsel ved særligt grove overtrædelser. Bøde gives kun ved mindre overtrædelser.

Se også 6 gode grunde til at undgå kopivarer.

Var Informationen nyttig?


Regler og begreber

Her kan du læse om de forskellige immaterielle rettigheder.

printUdskriv

Når vi her på hjemmesiden bruger udtrykket ”kopivarer”, henviser det til produkter eller varemærker som er for nærgående efterligninger af andres virksomheders produkter eller varemærker, og som derfor krænker originalproducentens rettigheder. Det kan fx være krænkelser af varemærker, designs, patenter eller ophavsrettigheder. Den slags rettigheder kaldes tilsammen immaterielle rettigheder eller blot IPR (som er en forkortelse af det engelske ”Intellectual Property Rights”).

Immaterielle rettigheder er med til at fremme innovation og kreativitet i samfundet. Det skyldes, at den person eller virksomhed som f.eks. skaber kunst, malerier, musik, litteratur, opfindelser, designs, logoer mv. kan opnå en eneret til det skabte. Eneretten giver rettighedshavere mulighed for at tjene penge på det, som de har skabt. En opfinder kan f.eks. vælge at sælge sin opfindelse til en stor virksomhed. Eneretten forhindrer andre i at udnytte/stjæle ideen uden rettighedshaverens tilladelse. Eneretten varer i en vis periode og kan betragtes som en belønning for den kreative indsats ved skabelsen af produktet.

Eneretsbeskyttelsen er lovbestemt i blandt andet ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven, patentloven m.v.

 

Det er forskelligt, hvad der er beskyttet efter de enkelte love om disse rettigheder. Et produkt kan godt være beskyttet af flere rettigheder samtidig.

F.eks. er lægemidler en produkttype, der ofte er beskyttet af flere rettighedstyper. Selve lægemidlet kan være beskyttet af et patent, dels på en særlig fremgangsmåde til fremstilling af lægemidlet, dels på selve det aktive stof og dels på anvendelsen af lægemidlet. Tabletternes udformning kan være designbeskyttet. Endelig kan navnet på lægemidlet være beskyttet som varemærke.

Eneretslovene, herunder lovene om ophavsret, varemærkeret, designret mv. indeholder alle regler om bøde-og fængselsstraf. Ved særlig grove krænkelser af eneretslovene finder straffeloven anvendelse (§299b). Strafferammen er her op til 6 års fængsel.

 

Var Informationen nyttig?