Toldsamarbejde

Bed myndighederne om hjælp

Som virksomhed kan I bede toldmyndighederne om hjælp til at holde øje med kopivarer, når de kommer ind i EU - fx hvis I har et registreret varemærke, design, brugsmodel, patent eller en (uregistreret) ophavsrettighed. Det er et gratis tilbud, og anmodningen løber for et år ad gangen.

Når I anmoder toldmyndighederne om hjælp, er det en god idé at give så mange oplysninger som muligt om jeres produkter, IP-rettigheder, transportruter mv. Så bliver toldmyndighedernes grundlag for at udarbejde risikoanalyser og gribe ind bedst muligt. I kan indgive en generel anmodning om toldmyndighedernes indgriben for enkelte EU-lande (en national anmodning) eller for et udvalg af EU lande (en EU-anmodning).

Via dette link til Kommissionens hjemmeside finder du:

 • blanket til anmodning om toldmyndighedernes indgriben over for kopivarer
 • blanket til brug for forlængelse af en eksisterende anmodning.

Anmodninger skal i Danmark sendes til:

Toldstyrelsen
T26, IPR
Kystvejen 14
2770 Kastrup
Tlf 72 38 01 10
Mail: IPR@toldst.dk

 • Vidste du?

  At du her på siden kan finde en række danske og udenlandske publikationer om værdien af IPR for samfundet, omfanget og de skadelige konsekvenser af kopieringen samt sammenhængen med organiseret kriminalitet.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At du kan finde straffedomme om IPR-krænkelser i vores domssamling.

  Læs mere her

Tilbageholdelse

Toldstyrelsen kan også tilbageholde varer af egen drift - dvs. uden at der er en anmodning om indgriben fra en rettighedshaver. Det gælder fx, hvis varerne er til fare for forbrugernes sikkerhed eller sundhed, eller hvis der er mistanke om organiseret kriminalitet. I de tilfælde kontakter Toldstyrelsen typisk andre myndigheder, fx Sikkerhedsstyrelsen eller Politiet, for en vurdering af, om varerne kan frigives.

Toldstyrelsen kan også på eget initiativ tilbageholde varer fra lande uden for EU, som mistænkes for at være kopivarer. Når en vare er blevet tilbageholdt, kontakter Toldstyrelsen jeres virksomhed og fortæller om fundet. Herefter har I fire dage til at indgive en formel anmodning om, at varerne fortsat skal tilbageholdes og altså ikke sendes videre til den person/virksomhed, der har købt varen.

Hvis Toldsstyrelsen kontakter jer med en mistanke om, at en vare krænker jeres varemærke eller anden IP-rettighed, skal I normalt inden for 10 dage beslutte, hvad næste skridt skal være.

Hvis I vurderer, at varerne krænker jeres IP-rettigheder, kan I indbringe sagen for domstolene, medmindre I finder en forligsmæssig løsning sammen med den/dem, der forsøger at importere kopivarerne. Hvis dem, der forsøger at importere kopivarerne, ikke reagerer på jeres henvendelse, kan I bede toldmyndighederne om at destruere varen. I skal dog være opmærksomme på, at I som rettighedshaver hæfter for udgifterne til opbevaring og destruktion af varerne, samt for et eventuelt erstatningsansvar, hvis det f.eks. senere viser sig, at der ikke er tale om kopivarer.

Hvis I ikke ønsker at forfølge sagen, eller ikke reagerer på toldmyndighedens henvendelse om mistænkelige varer, skal toldmyndigheden frigive varerne.

 • Vidste du?

  At du kan politianmelde IPR-krænkelser til National enhed for Særlig Kriminalitet, hvis du opdager, at dit produkt bliver kopieret.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  Hvis du handler med kopivarer erhvervsmæssigt, kan du blive idømt en bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Straffen kan stige til 6 års fængsel ved særligt grove overtrædelser.

  Læs mere her

Hvad kan du selv gøre

Som rettighedshaver kan du bidrage til toldmyndighedernes indsats mod kopivarer på forskellige måder. Her har vi listet tre ting, du kan gøre:

 1. Indgiv en toldanmodning

Det er muligt at indgive en toldanmodning i EU, så toldmyndighederne kan gribe ind. I kan indgive en generel anmodning om toldmyndighedernes indgriben for enkelte EU-lande (en national anmodning) eller for et udvalg af EU lande (en EU-anmodning). Du finder linket til blanketten her.

EU’s register COPIS er omdrejningspunkt for indsatsen mod kopivarer i hele EU. Registret indeholder en liste med alle de IP-rettigheder og produkter, som rettighedshavere ønsker, at myndighederne er opmærksomme på. 

Oplysningerne giver toldmyndighederne et billede af, hvilke produktkategorier, de skal fokusere på. Samtidig danner de grundlag for den videre kontakt mellem rettighedshaveren og alle de involverede myndigheder.

 1. Hold toldmyndighederne orienteret

Mange rettighedshavere har stor viden om kopieringen af deres produkter. Det kan være i din interesse at give toldmyndigheden mest mulig viden om, hvor kopivarerne fremstilles, hvor de afsættes, og hvordan de adskiller sig fra den ægte vare.

Toldmyndigheden kan reagere effektivt på oplysninger om en bestemt forsendelse, hvis rettighedshaveren kan give konkrete oplysninger om transporten, fx flynummer eller skibets navn.

I Danmark kan oplysninger gives via e-mail til ipr@toldst.dk.

Desuden deltager Toldstyrelsen ofte i møder, seminarer eller samarbejdsfora med rettighedshavere og brancheorganisationer.

 1. Følg op på sagen

Når toldmyndighederne har tilbageholdt formodede kopivarer, tager de kontakt til modtageren og den rettighedshaver, der er registreret i COPIS. I nogle tilfælde kontakter de også rettighedshavere, der ikke står i registret.

Rettighedshaveren får tilsendt billeder af produktet, som gør det muligt at afklare, om der faktisk er tale om en kopi.

Hvis rettighedshaveren har bekræftet overfor toldmyndigheden, at der er tale om kopivarer, og varemodtagerne modsætter sig destruktion, er det op til rettighedshaveren at tage kontakt til varemodtageren for at søge forlig eller anlægge en civil retssag. Rettighedshaver har også mulighed for at indgive en politianmeldelse. I Danmark kan du indgive politianmeldelser om kopivarer til National enhed for Særlig Kriminalitet, gerne pr. e-mail til nsk-coekoe-ekspedition@politi.dk. I kan f.eks. bruge denne standardblanket

Når sagen er afgjort, er det Toldstyrelsens opgave at destruere eller udlevere den pågældende vare.

 • Vidste du?

  At efterforskning og strafferetlig behandling af IPR-kriminalitet er samlet hos National enhed for Særlig Kriminalitet.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At du, ved at registrere din virksomheds IP-rettigheder, gør det lettere at forhindre andre i at kopiere virksomhedens produkter og opfindelser.

  Læs mere her

Toldanmodninger udenfor EU

I tillæg til at bede toldmyndighederne i Europa om hjælp, er det også muligt at indgive en toldanmodning til f.eks. de kinesiske toldmyndigheder. Det kan din virksomhed gøre på baggrund af en registreret IP-rettighed i Kina. På den måde kan din virksomhed gøre det sværere og mere risikabelt for kinesiske kopiproducenter at eksportere kopier af jeres produkter ud af Kina.

Desuden oplever en række virksomheder, at kopister registrerer originalproducentens varemærke (nogen gange på kinesisk) i Kina - og evt. følger op med indgivelse af en toldanmodning i Kina. I de tilfælde risikerer originalproducenten, at de ikke kan få deres produkter, produceret i Kina, eksporteret ud af Kina, fordi produkterne tilbageholdes af de kinesiske toldmyndigheder på basis af kopistens varemærkeregistrering og toldanmodning. Den situation kan din virksomhed forhindre ved at registrere jeres varemærke i Kina (også på kinesisk) - og ved desuden at indgive en toldanmodning til de kinesiske myndigheder.

Din virksomhed kan søge gratis vejledning om beskyttelse og håndhævelse af IPR i Kina hos ”China IPR SME Helpdesk”. Vejledningen er målrettet små- og mellemstore virksomheder og er finansieret af EU. Se mere her. Der er tilsvarende helpdesks for Sydamerika og Sydøstasien via samme link.

Gæt engang

Hvordan kan du stå stærkere i arbejdet med at forhindre kopiering af din virksomheds produkter?