Undgå at krænke andre

Lav en strategi

Det er en god idé at lave en strategi for, hvordan I undgår at købe og videresælge kopivarer. Det kan enten være hele produkter eller delelementer, der bliver brugt i jeres færdige produkt, og som I har købt hos en underleverandør (fx en skrue). I dag kan næsten alle produkttyper kopieres. Her er listet nogle af de overvejelser, som en strategi kan rumme.

Lav en strategi 

Helt grundlæggende er det en rigtig god idé at have en strategi for, hvordan I undgår køb og videresalg af kopivarer (eller kopi-delelementer til et færdigt produkt). 

Strategien bør også indeholde svar på, hvordan I håndterer situationer eller sager, hvor I uforvarende er kommet til at købe eller sælge varer (eller delelementer til et færdigt produkt), der viser sig at være kopier. Strategien bør sætte navn på, hvem der gør hvad, og hvornår, fra forskellige afdelinger, for begrænse skaderne. Ved på forhånd at have en plan for, hvordan I håndterer, hvis I kommer til at kopiere andre, kan I spare værdifuld tid, hvis problemerne skulle opstå.

Arbejdet med en strategi rumme kan rumme overvejelser om både:

 • forretningsstrategi
 • kommunikationsstrategi (både eksternt og internt)
 • juridiske aspekter
 • helt praktiske forholdsregler

Det kan være en god idé at inddrage en privat rådgiver i arbejdet med at udarbejde en strategi.

Kombiner forretningsstrategi og tilgang til håndtering af kopivarer

Indbyg strategien i jeres overordnede forretningsstrategi. Hvis I fx har en strategi for brug af underleverandører, eller køb af færdig-produkter til videresalg, kan I supplere denne strategi med en beskrivelse af, hvad I gør for at undgå at købe kopivarer. I kan med fordel inddrage kompetencer fra alle afdelinger i virksomheden, så alle bakker op om strategien.

Håndhæv strategien

Hvis I har en strategi for at undgå at importere eller sælge kopivarer, er det vigtigt at håndhæve den; ellers har den ikke værdi for jer. Det betyder bl.a., at ledelsen skal være villig til at afsætte de nødvendige ressourcer, både timer og penge, til opgaven.

Håndtering af pressen

Det er godt at være forberedt på, hvordan I vil håndtere pressen og forbrugerne, hvis I er kommet til at krænke andres IP-rettigheder. Det kan være at få sat navn på, hvem der skal udtale sig til pressen, få styr på de budskaber, I vil kommunikere og være enige om, hvor åbne I vil være. Hvis du er havnet i en mediekrise på de sociale medier, er tydelige budskaber og klare argumenter vigtige at have styr på.

Præventive tiltag

Få ideer til en række præventive tiltag her.

 • Vidste du?

  At du kan politianmelde IPR-krænkelser til National enhed for Særlig Kriminalitet, hvis du opdager, at dit produkt bliver kopieret.

  Læs mere her

 • Vidste du?

  At du, ved at registrere din virksomheds IP-rettigheder, gør det lettere at forhindre andre i at kopiere virksomhedens produkter og opfindelser.

  Læs mere her

Tag dine forholdsregler

Når du køber dele af dit produkt hos underleverandører, eller køber færdige produkter til videresalg, er der en række tiltag I kan implementere for at undgå at købe ulovlige kopier. Her er listet nogle eksempler.

Tjek leverandører grundigt før samarbejdet indledes

Skaf så meget viden som muligt om eventuelle underleverandører, før I indgår en aftale med dem. På den måde kan I minimere risikoen for at købe og videresælge kopivarer. Det er en god idé at undersøge, om leverandøren tidligere har været involveret i sager om kopivarer.

I kan også spørge andre virksomheder om deres erfaringer med den pågældende leverandør.

Samarbejdsaftaler med leverandører

Når I laver en samarbejdsaftale med en underleverandør, er det en god idé, hvis aftalen forholder sig til spørgsmål om ulovlig kopiering. I kan overveje at indsætte krav om dækning af tab, hvis det viser sig, at produkterne, som underleverandøren leverer, er kopier. Selvom salg af kopier er ulovligt, kan et særskilt krav om erstatning i aftalen være med til at understrege vigtigheden af, at der skal være tale om ægte produkter.

Kræv dokumentation for produkternes ægthed

Hvis I køber produkter/delelementer hos en underleverandør, der skal indgå i det produkt, I laver og sælger, er det en rigtig god idé at kræve dokumentation for produkternes ægthed. Det samme gælder, hvis I køber et færdigt produkt, som I vil videresælge i Danmark. Kravet er med til at understrege, at det er vigtigt for jer at vide, at produkterne er ægte. Er der tale om ægte produkter, burde det ikke være vanskeligt for sælger at skaffe dokumentationen.

Lav en strategi

Læs mere her.

 • Vidste du?

  At den danske toldmyndighed i 2020 tilbageholdte 187.428 kopivarer eller formodede kopivarer.

  Læs mere her

   

 • Vidste du?

  At efterforskning og strafferetlig behandling af IPR-kriminalitet er samlet hos National enhed for Særlig Kriminalitet.

  Læs mere her

Hvis I har købt/videresolgt kopivarer

Her er nogle råd til, hvad I kan gøre, hvis I er kommet til at købe og videresælge kopivarer. 

Følg strategien

Hvis I har udarbejdet en strategi, så følg den. Det er selvfølgelig en god idé, hvis I har sørget for, at alle dele af virksomheden kender den og følger den. En kendt strategi gør det nemmere for jer at reagere hurtigt.

Kontakt virksomhedens rådgivere

Det kan være svært at afgøre, hvad der er det rigtige at gøre i den konkrete situation. Derfor kan det være en god idé at inddrage jeres rådgivere, så I kan sparre med dem om, hvordan I griber situationen an. I nogle tilfælde vil leverandøren/producenten af de kopivarerne ikke frivilligt dække jeres eventuelle tab, og så kan det være nødvendigt med bistand til at anlægge en retssag mod vedkommende.

Kontakt Hotline om kopivarer

Hotline om kopivarer tilbyder vejledning om mulige præventive tiltag og handlemuligheder generelt i forhold til kopivarer. Hotlinen drives af Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan kontakte Hotlinen telefonisk på hverdage mellem kl. 9.30-11.30 på telefon 22 60 56 87. Hotlinen kan også kontaktes pr. mail til enforce@dkpto.dk. Læs mere om Hotlinen her.

Kontakt relevante myndigheder

Hvis der er tale om lægemidler, bør I kontakte Lægemiddelstyrelsen. Er der tale om farlige produkter, bør I kontakte Sikkerhedsstyrelsen. I kan også få vejledning hos den danske ambassade i det land, hvor kopivarerne kommer fra.

Kontakt originalproducenten

Hvis I finder ud af, at I har indkøbt kopivarer, er det vigtigt, originalproducenten bliver informeret om, at deres produkter har været udsat for kopiering. Originalproducenten kan medvirke til at få stoppet kopiproducenterne. Hvis I videregiver den information, I har, kan det gøre det lettere for originalproducenten at undgå piratkopiering af deres produkter i fremtiden.

I relation til registrerede varemærker i Danmark, kan I finde oplysninger om originalproducenten (eller dennes repræsentant) i Patent- og Varemærkestyrelsens online register.

Fjern de ulovlige kopier fra markedet

Ved hurtigt at fjerne de ulovlige kopier fra markedet kan I begrænse skaden. I skal også tilbagekalde kopier fra eventuelle butiksnetværk.

Vær åben

Det er en god idé at informere offentligheden, når I opdager, at I har videresolgt kopier. Dermed minimeres de problemer og skader, der kan opstå, hvis forbrugerne køber kopivarer, fx helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige skader.

Har du kopieret andre?

Har du fået en henvendelse fra en anden virksomhed (eller dens advokat), som laver den ægte vare? Så er der et par ting, du bør gøre:

 • Besvar brevet skriftligt inden for den fastsatte frist og giv din mening om sagen.
 • Hvis du mener, at du ikke har ulovligt kopieret den anden virksomheds produkt, skal du forklare dette. Måske er det en lovlig ”efterligning” eller lovlig parallelimport i stedet?
 • Vidste du?

  At du kan anmode toldmyndighederne om (gratis) at se efter kopier af dine varer og tilbageholde kopierne, når de er på vej ind i EU.

  Læs mere her

   

   

 • Vidste du?

  At du kan få information og vejleding om bekæmpelse af kopivarer ved at kontakte Hotline om kopivarer hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

  Læs mere her

Pas på forbrugerne

Kopiering handler ikke længere kun om mærkevaretøj og luksustasker. I dag risikerer næsten alle produkttyper at blive kopieret - fx også medicin, dagligvarer, kosmetik, elektronik, legetøj og fødevarer. Samtidig er kopisterne blevet dygtigere til at efterligne produkternes udseende. Det kan have store konsekvenser for forbrugerne.

Hvad kan der ske, hvis din virksomhed kommer til at købe og videresælge kopivarer, eller kopierede delelementer, til et færdigt produkt?

I tillæg til sanktioner fra rettighedshavere og/eller politiet, kan det også være farligt for forbrugerne! 

Det kan være svært at skelne kopivarer fra originalprodukterne. Kopisterne er nemlig blevet dygtige til at efterligne produkterne udseende. Samtidig er det ikke længere kun luksusvarer, der blev kopieret. I dag er næsten alle produktgrupper i risiko for at blive kopieret.

Der er mange krav til producenter af forskellige varer. Der kan f.eks. være producenter af fødevarer, lægemidler, legetøj, reservedele til biler eller fly. Kravene skal bl.a. sikre, at alle dele af produktet lever op til både sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige standarder, så forbrugerne ikke bliver syge eller udsættes for farer ved at købe produkterne.

Kopivarer lever typisk ikke op til kravene, og de indeholder ofte stoffer, som ikke er godkendte. Det kan betyde, at fysisk kontakt med produkterne kan føre til allergiske reaktioner hos forbrugerne - fx hvis tøj eller legetøj indeholder ulovlige farvestoffer, eller hvis hygiejneartikler indeholder ulovlige kemiske stoffer.

Inden for elektronik- og maskinområdet samt motorer, biler mv. er der risiko for, at kopivarer ikke overholder tekniske specifikationer i relevant regulering. Dette kan medføre produktbrud, eksplosioner, brand, elektriske stød mv.

Heldigvis er det legale distributionsnet for lægemidler i Danmark meget sikkert. De forfalskede lægemidler kommer typisk til Danmark via internetkøb fra udlandet fra webshops, der ikke er godkendt til salg af lægemidler.

Forfalskede lægemidler er farlige. De er uden for myndighedernes kontrol og indeholder i mange tilfælde ingen aktive stoffer - eller forkerte doser og sammensætning.  Hertil kommer, at de sjældent fremstilles og opbevares under ordnede og hygiejniske forhold. rette forhold. Heldigvis er det legale distributionsnet for lægemidler i Danmark meget sikkert. De forfalskede lægemidler kommer typisk til Danmark via internetkøb fra udenlandske webshops, der ikke er godkendt til salg af lægemidler.

CE-mærkning

Der er også eksempler på, at CE-mærker bliver kopieret. Et CE-mærke på et produkt betyder, at produktet lever op til de fælleseuropæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Mange produkttyper må ikke markedsføres, sælges og tages i brug inden for EU/EØS, medmindre de er CE-mærkede. Kopivarer udføres nu så professionelt, at CE-mærker bliver kopieret parallelt med produkter og varemærker. Det betyder, at et CE-mærke på et produkt ikke altid udgør en garanti for, at produktet er ægte og overholder de fælleseuropæiske mindstekrav.

Gæt engang

Hvordan kan du forhindre, at kopier af dine varer kommer ind i EU?